Kako radi sistem za proizvodnju struje za sopstvene potrebe

Sistem sa skladištenjem energije za sopstvene potrebe (ESS)

Pomoću Victron ESS sistema sa baterijama za skladištenje energije za sopstvene potrebe, struja se koristi za sopstvene potrebe (self consumption), bez predaje viška proizvedene energije u mrežu.
Pored toga, ovaj sistem ima opciju i da se predaje višak struje u distributivnu mrežu.

Proizvodnja i predaja viška proizvedene energije u mrežu

Podešavanjem uređaja Victron Color Control GX odabira se polisa za „feed-in“, odnosno predaju viška proizvedene energije kroz električnu mrežu.
Sistem obavlja rad tako da se viškom trenutne proizvodnje energije iz solarnih panela u odnosu na korišćenje energije najpre dopunjuju baterije. Ukoliko tokom dana baterije postanu pune a proizvodnja struje iz solarnih panela postane veća od potrošnje u okviru objekta, što kontroliše kontrolno brojilo Energy meter, u okviru lokalne mreže, tada se višak proizvedene električne energije predaje kroz električnu mrežu.

Proizvodnja energije za sopstvene potrebe

Podešavanjem uređaja Color Control GX odabira se polisa za „self consumption“, odnosno proizvodnju struje za sopstvene potrebe.
Električna energija koja se tokom dana proizvodi koristi za sopstvene potrebe, bez predaje viška energije u mrežu.
Sistem poseduje Energy meter, koji se postavlja iza mernog mesta na električnoj instalaciji objekta, čime se stalno prati tok energije i omogućuje da elektrana radi kao sistem koji proizvodi struju za sopstvene potrebe „self consumption“, t.j. predaje tačno onoliko koliko je potrošnja energije na objektu, kada je snaga elektrane dovoljna.
Kada je proizvodnja struje iz solarnih panela veća od potrošnje energije, viškom energije dopunjuju se baterije, a nakon toga CCGX predaje signal mrežnom prevaraču da smanji proizvodnju struje na potreban nivo.

Kada je proizvodnja struje iz solarnih panela manja od potrošnje energije (tokom večeri i noći), nedostajuća razlika energije se preuzima iz baterija. Ukoliko se baterije isprazne do zadate granice, tek tada započinje korišćenje energije iz mreže i to pre svega za rad potrošača, dok će se baterije uvek samo dopunjivati iz solarnih panela.

Praćenje proizvedene električne energije iz centrale moguće je pristupom sa internet stranicu proizvođača opreme Victron, odakle se udaljenim pristupom očitavaju trenutne vrednosti i istorija proizvodnje i korišćenja električne energije.

Pored osnovne funkcije da se energija iz baterija koristi kada proizvodnja iz solarnih panela nije dovoljna, baterije imaju i funkciju tzv. bekap sistema, a to znači obezbeđenja kontinuiteta energije za kritične potrošače u slučaju nestanka električne energije. Za ovakve situacije uvek postoji određena rezerva energije u baterijama.

Funkcionalna šema solarne centale za sopstvene potrebe
Topologija solarne centrale koja poseduje sistem skladištenja energije prikazane je na donjoj funkcionalnoj šemi.